Coronavirus: maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft besloten om vanwege het Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Op deze pagina vind je alle maatregelen en wat er nu bekend is op een rij:

 1. Noodloket: 4000 euro per ondernemer
 2. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
 3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 4. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
 5. Waterschapsbelasting
 6. Verlagen voorlopige aanslagen 2019 en 2020
 7. WW-premiedifferentiatie WAB
 8. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB
 9. Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen
 10. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
 11. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
 12. Overleg over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
 13. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

1. Noodloket: 4000 euro per ondernemer

Voor wie bedoeld?

Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het Coronavirus (COVID-19)? Lijd je schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers. Of je in aanmerking komt wordt bepaald aan de hand van je SBI-code. De SBI-code van uw hoofdactiviteit staat in het Uittreksel Handelsregister van uw KVK-inschrijving. Staat jouw branche er niet bij en heb je jouw activiteiten moeten staken vanwege de 1,5 metergrens, meldt dit dan bij RVO.

Hoe aan te vragen?

Je hebt drie maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. Je kunt alleen online aanvragen.
Voor je aanvraag heb je nodig:

· een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
· het KVK-nummer van je onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
· de SBI-code van de hoofdactiviteit van je onderneming;
· het bankrekeningnummer van je onderneming;
· het correspondentie- en bezoekadres van je onderneming;
· je contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Maak je gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heb je hiervoor een machtiging nodig. De machtiging hoef je niet mee te sturen met de aanvraag. Deze kan deze wel opgevraagd worden bij controles.
Download hier uw machtigingsformulier.

2. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Voor wie bedoeld?

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Hieronder staan de voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen (voor zover nu bekend):

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. (Zie hieronder een nadere uitleg hierop)
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Arbeidsovereenkomst in proeftijd opzeggen vanwege Corona?

Van veel klanten krijgen wij de vraag of tijdelijke contracten die aflopen nu moeten worden verlengd en/of dat contracten van medewerkers in de proeftijd mogen worden ontbonden. Hieronder treft u de antwoorden hierop aan:

Proeftijd:
Bij een arbeidsovereenkomst met daarin een proeftijdbeding mag de werkgever het contract met de werknemer direct opzeggen. Stel: een werkgever is recent een arbeidsovereenkomst met een werknemer overeengekomen waarin een proeftijdbeding staat. Vraag is dan of de werkgever van dat beding gebruik mag maken als de werkzaamheden als gevolg van het coronavirus plotseling zijn weg gevallen en hij die werknemer niet meer kan gebruiken? Ja, dat mag!
In artikel 7:676 lid 1 Burgerlijk Wetboek  staat dat als een proeftijd is bedongen, zowel werkgever als werknemer – zolang de proeftijd nog niet om is –  bevoegd zijn de arbeidsovereenkomst meteen op te zeggen. Indien een proeftijd is bedongen, is ieder der partijen, zolang die tijd niet is verstreken, bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Deze formulering brengt met zich mee dat zelfs gebruik gemaakt kan worden van het proeftijdbeding als sprake is van een al wel overeengekomen, maar nog niet daadwerkelijk begonnen arbeidsovereenkomst.

Verlengen tijdelijk contract:
Voorwaarde voor deze regeling is dat de werkgever geen werknemers mag ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Niet verlengen van arbeidsovereenkomsten en ontslaan in de proeftijd zijn andere vormen van beëindigen.

Behoud aanspraak op NOW-regeling?
De vraag is of de werkgever als hij de proeftijd opzegt nog een beroep kan doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling). Deze tegemoetkomingsmaatregel houdt in dat een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen. Het gaat om maximaal 90 procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100 procent door. Zolang u dus niet om bedrijfseconmische redenen een contract voortijdig verbreekt blijven loonkosten compensabel..

Het is afwachten op de uitwerking van deze regeling. Het streven is om de opvolger van de werktijdverkorting binnen 2 weken te publiceren.

3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voor wie bedoeld?

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal € 1.500,31 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.
De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Ondersteuning kun je aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd.

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen vier weken wordt voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Hoe vraag je aan?

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven.

4. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Voor wie bedoeld?

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen voor alle opgelegde aanslagen. Je kunt dus geen uitstel vragen voor bijv. een ingediende btw-aangifte, die normaal gesproken op basis van de aangifte moet worden betaald. Je moet dan wachten op een naheffingsaanslag voordat je uitstel kunt aanvragen. Verzuimboetes worden dan alsnog ongedaan gemaakt.

Je kunt nu eenvoudig voor drie maanden uitstel aanvragen. Het volstaat dan dat je een brief stuurt waarin je verklaart dat je door de uitbraak van Corona in betalingsproblemen bent gekomen. Een verklaring van een derdedeskundige (je accountant) is dan niet nodig. Uiteraard vermeld je het aanslagnummer waarvoor je uitstel van betaling aanvraagt. Invordering wordt dan gestopt en evt. opgelegde boetes wegens te laat betalen worden teruggedraaid. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Je kunt ook uitstel van betaling aanvragen voor een periode langer dan drie maanden. Voor het uitstel gelden echter wel een aantal belangrijke voorwaarden. Er wordt pas uitstel van betaling toegekend als de adviseur kan motiveren dat de klant door de Coronacrisis in de betalingsproblemen is gekomen. Met dit verzoek stuurt de adviseur een verklaring van een derde deskundige mee. Dit kan zijn een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur. Uit deze verklaring moet blijken dat:

 • Sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
 • Betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
 • De klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost.
 • De onderneming levensvatbaar is.

Hoe aan te vragen?

Indien je uitstel van betaling korter dan drie maanden wilt aanvragen, kun je jouw accountant vragen dit voor je te verzorgen. Hier volstaat een eenvoudige brief. Indien je langer dan drie maanden uitstel wenst dan is een uitvoerige onderbouwing nodig. Uiteraard kunnen wij je hierbij helpen.

Download hier een aanvraagformulier.

5. Waterschapsbelasting

Voor wie bedoeld?

Ondernemers die door de Coronacrisis kunnen drie tot zes maanden uitstel van betaling krijgen.

Hoe aan te vragen:

Ga naar de website van je waterschap en zoek de webpagina met de aanvraagprocedure.

6. Verlagen voorlopige aanslagen 2019 en 2020.

Voor wie bedoeld?

Indien je een voorlopige aanslag opgelegd hebt gekregen dan kun je die door ons laten verlagen. Je bent dan van resterende betalingsverplichtingen af. En als de voorlopige aanslag lager wordt dan hetgeen je al hebt betaald, dan wordt het verschil  teruggestort.

Hoe aan te vragen?

Overleg met ons over de mogelijkheden.

7. WW-premiedifferentiatie WAB

Voor wie bedoeld?

Volgens de per 1 januari 2020 ingevoerde regeling WW-premiedifferentiatie moeten werkgevers met terugwerkende kracht hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het Coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.
Werkgevers hebben, in het kader van de WAB, tot 1 april 2020 de tijd gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime, geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal daarom gelden tot en met 30 juni 2020.

Hoe aan te vragen?
Nog niet bekend.

8. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

Voor wie bedoeld?

Om ondernemers die door de Coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.
De overheid wil met de maatregel voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. Aanvragen voor BMKB kun je bij je financier indienen.

Wat houdt de regeling concreet in?

 • De overheid staat borg voor 90% van het geleende bedrag. 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB worden gefinancierd.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde.

Hoe aan te vragen?

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.

9. Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen

Voor wie bedoeld?

Ondernemers in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen zes maanden uitstel van rente en aflossing krijgen op hun lopende leningen. Het gaan om de volgende banken: ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank, de Volksbank en BNG Bank. Ook hebben de banken aangekondigd uitstel te willen geven voor het aflossen van een hypotheek of lening, alleen wordt dat per klant bekeken.

Hoe aan te vragen?

Kijk op de website van je bank wat je hiervoor moet doen.

10. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Voor wie bedoeld?

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de Coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Hoe aan te vragen?

Heeft jouw onderneming financiële problemen door de situatie rondom het Coronavirus? Bel dan naar 0546-534080 of mail naar hulp@qredits.nl. Aanvullende informatie:
Er kan hier een situatie ontstaan van rechtsongelijkheid als Qredits faciliteiten biedt die andere financiers niet bieden. Wij volgen de ontwikkelingen op dit punt nauwgezet.

11. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor wie bestemd?

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

Hoe aan te vragen?
Nog niet bekend.

12. Overleg over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Voor wie bestemd?

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Hoe aan te vragen?
Nog niet bekend.

13. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Voor wie bedoeld?

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de Corona-uitbraak achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren.

Hoe aan te vragen?

Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Heb je vragen? Stuur je terugbelverzoek.